PRL- prevenció de riscos laborals- seguretat

Assessorem en PRL, en l’àmbit de les especialitats de la:

 

 seguretat industrial

 ergonomia i psicosociologia

 higiene industrial

 

 

Normativa bàsica de treball:

Llei 31/1995  de  Prevenció de riscos laborals

RD 39/1977  Reglament dels Serveis de prevenció

RD 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Seguretat i higiene en el treball.

Norma internacional OHSAS 18001:2007 Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball.

 

El nostre entorn operatiu:

Directiva 2006/42/CE Màquines

Adeqüació de màquines al RD 1215/1997

Directiva 93/68/CEE Marcatge CE

Redacció i preparació d’expedients tècnics per a productes i màquines

 

cap-risc.jpg

 

Organitzacions de tots tipus estan cada vegada més interessades en aconseguir i demostrar un sòlid desenvolupament de la Seguretat i Salut en el Treball, SST.

 

marca_web.jpg

alsutecnic@gmail.com